Ogłoszenia Parafialne

WARUNKI SPOWIEDZI WIELKANOCNEJ ROKU 2020 NA CZAS EPIDEMII

 

Ze względu na stan epidemii spowiedź w naszej parafii  będzie odbywać z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny. W obecnych warunkach zgodnie ze  wskazaniami Penitencjarii Apostolskiej oraz Prezydium KEP skorzystamy z większego wietrzonego pomieszczenia tak, aby  można było zachować odpowiednią odległość (ok. 2 metry) między penitentami a spowiednikiem.

Takim pomieszczeniem może być np. kościół, kaplica, zakrystia, SALA ŚW. FRANCISZKA Spowiedzi możne kapłan także wysłuchać na otwartej przestrzeni. 

W konfesjonale  na jego kratkach będzie  umieszczona folia zabezpieczająca dezynfekowana po każdej spowiedzi przy pomocy odpowiedniego płynu i papierowych ręczników jednorazowych. Informacja na ten temat z prośbą do penitentów o wykonanie tych czynności po spowiedzi będzie umieszczona w widocznym miejscu na konfesjonale lub bezpośrednio przy nim.

Należy pamiętać, że nie jest dopuszczone przez Kościół spowiadanie lub rozgrzeszanie przez list, telefon ani za pośrednictwem Internetu.  

Proszę wiernych, aby uwzględniając wyjątkowe okoliczności nie łączyli w tym   okresie spowiedzi z kierownictwem duchowym, ale ograniczyli się do zwięzłego wyznania  grzechów. Spowiednik również nie będzie udzielać długich pouczeń.

Zgodnie z doktryną moralną i kanoniczną w okresie epidemii w sprawowaniu sakramentu  pokuty mogą wystąpić okoliczności, w których nie będzie wymagane integralne, wyczerpujące wyznanie grzechów. 

Kiedy istnieje niebezpieczeństwo zewnętrzne dla  penitenta lub dla spowiednika, spowiadający się jest zwolniony z obowiązku  szczegółowego wyznawania grzechów. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy występuje   niebezpieczeństwo zakażenia, a także w sytuacji niemożności zachowania odpowiedniej dyskrecji wyznania grzechów. W takich okolicznościach wystarczy krótkie wyznanie popełnionych grzechów. Kapłan według swojego rozeznania może   w konkretnych okolicznościach pouczyć penitenta o konieczności skrócenia wyznania  grzechów, a następnie wyznaczyć stosowną pokutę i udzielić rozgrzeszenia. Spowiadający kapłan może  krótko pouczyć penitenta o konieczności szczegółowego wyznania grzechów ciężkich w sakramentalnej spowiedzi, kiedy to będzie już możliwe.

W niebezpieczeństwie śmierci (in periculo mortis), zgodnie z kan. 961-963 KPK, można udzielić  absolucji dla wielu penitentów jednocześnie (rozgrzeszenie ogólne). Nie chodzi tu tylko o stan agonii (in articulo mortis), ale o szerzej rozumiany stan

niebezpieczeństwa utraty życia. W sytuacji dalszego rozwoju  epidemii, może występować poważna konieczność udzielenia rozgrzeszenia ogólnego  również innym grupom wiernych, którzy przez dłuższy czas będą pozbawieni dostępu do   kapłanów, zgodnie z kan. 961 § 2 KPK.

Przypominam  wiernym , że zawsze, gdy nie mają dostępu do kapłana  i z tego powodu nie mogą skorzystać z rozgrzeszenia sakramentalnego, mogą uzyskać przebaczenie grzechów nawet śmiertelnych poprzez akt żalu doskonałego, tj. płynącego z miłości do Boga, wyrażony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić np. akt żalu „Ach żałuję za me złości…”) i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej (por. KKK, nr 1452).

 

Ks. Ryszard