Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenie

w spr. uzyskania systematycznej i nieodpłatnej pomocy żywnościowej

Informacja od : CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] to program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
POMOC UDZIELANA JEST W POSTACI SYSTEMATYCZNEJ , NIEODPŁATNEJ POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Kto może skorzystać z pomocy:
Program przewiduje wsparcie dla:
1/ pojedynczych osób i rodzin
2/ najbardziej potrzebujących tj osób, które z powodu trudnej sytuacji ( np. dotknięte: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą) ORAZ  niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, a których dochód nie przekracza netto:
1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Uwaga : Pomoc dotyczy także obcokrajowców przebywających na terenie RP

Jak można uzyskać skierowanie do opisanej wyżej pomocy?

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Osoby najbardziej potrzebujące pomocy powinny zgłosić się do GOPS w Zabierzowie – ul. Cmentarna 2 (kontakt : e-mail: [email protected] lub tel. (12) 285 – 14 – 13 i (12) 397 – 52 – 44). Podstawą oceny dochodów kwalifikujących do otrzymania pomocy żywieniowej jest złożenie oświadczenia w sprawie wys. dochodów przez zainteresowanego.

UWAGA : Ogłoszenie niniejsze nie dotyczy osob, które JUŻ zostały
zakwalifikowane przez GOPS i JUŻ OTRZYMUJĄ POMOC ŻYWNOŚĆIOWĄ.
Informacje i pomoc w złożeniu wniosku o POPŻ można uzyskac od p. Jolanty Syrek- tel. 501-342-619